13 oktober 2021

De stakeholders van de Code VVR zetten zich maximaal in voor veilig vervoer van rolstoelinzittenden. Het resultaat hiervan is een code die richting geeft aan de omgang met het vervoer van rolstoelinzittenden en die een beschrijving geeft van de verantwoordelijkheden in de keten die hier bij horen. De afgelopen jaren is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden die in de praktijk ontstaan, teneinde meer duidelijkheid te verschaffen naar passagiers en vervoerders. Hiertoe was er een overgangsperiode aangehouden, die mede omwille van de COVID-19 pandemie uitgesteld werd.

Inzicht

In die overgangsperiode zijn vele gesprekken gevoerd tussen alle belanghebbenden en is er veel bereikt. Door fabrikanten zijn meerdere complexe combinaties van rolstoelen onderzocht om deze crashtest veilig te maken, is er voorlichting gegeven en er zijn trainingen gevolgd door vervoerders. Bovenal is er (nog) meer inzicht gekomen in de complexiteit van de praktijk en relevante wetgeving. Hoewel de herkenbaarheid van de haaksymbolen conform de crashtest een duidelijke, eenduidige methode is om vast te stellen of een passagier in een rolstoel veilig vervoerd kan worden is gebleken dat dit niet in alle situaties haalbaar is, omwille van de aard van de beperking en/of uitvoering van de rolstoel. 

Verantwoordelijkheid vervoerder

Omdat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de passagiers te allen tijde bij de vervoerder ligt en de chauffeur degene is die het vervoer uitvoert, is het van belang dat hij op basis van de code een juiste afweging kan maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden. 

Veilig vervoer

Om voor die groep, die omwille van de aard van de beperking en/of uitvoering van de rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel kan beschikken, toch veilig vervoer mogelijk te blijven maken zal per 1 januari 2022 de code aangepast worden. De afweging van de chauffeur zal dan gemaakt worden op basis van of de betreffende rolstoel conform de instructies veilig vastzetbaar en vervoerbaar is, ongeacht of deze wel of niet voorzien is van haaksymbolen. Het alternatief van solovervoer is hiermee uit het oogpunt van veiligheid niet per definitie noodzakelijk.

Voorlichting en training

Sociaal Fonds Mobiliteit zet in op verdere voorlichting en training van chauffeurs op het juist toepassen van de code waardoor passagiers met complexe voorzieningen niet uitgesloten worden van vervoer. De code blijft bedoeld om praktische handvatten te bieden om veilig vervoer, voor een zo breed mogelijke groep, te realiseren. Binnenkort zal Sociaal Fonds Mobiliteit een speciale e-learning over de juiste toepassing van de Code VVR lanceren. Bovendien krijgen taxileraren de beschikking over de video’s waarmee zij hun eigen training vorm kunnen geven.

Meer informatie