De activiteiten van Sociaal Fonds Mobiliteit dragen bij aan de verdere professionalisering van de taxibranche. Uiteindelijk komt dit de kwaliteit en het imago van de taxibranche ten goede. De focus ligt daarbij grofweg op een viertal onderwerpen:

1. Sociaal Fonds Mobiliteit controleert of ondernemers zich aan de cao taxivervoer houden

Als een bedrijf de arbeidsvoorwaarden ontduikt, kan het tegen lagere prijzen werken dan integere ondernemers. Dat levert oneerlijke concurrentie op. En beschadigt bovendien het imago van onze branche. Wij controleren daarom taxibedrijven op het naleven van de cao taxivervoer. Onze controleurs bezoeken alle taxibedrijven met personeel in loondienst in Nederland.

Treffen wij misstanden aan, waar wij zelf niet tegen op kunnen treden? Dan kunnen wij een melding doen aan de geëigende instanties, zoals bijvoorbeeld Stichting TX-Keur en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

2. Sociaal Fonds Mobiliteit geeft voorlichting en informatie over vakopleidingen, arbo, gezondheid, veiligheid en de cao

Voor vragen over arbozaken en vakopleidingen kunnen chauffeurs en werkgevers bij ons terecht. Wij bieden een uitgebreid pakket aan oplossingen en trainingen om ziekteverzuim te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast zetten wij ons in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van opleidingen en examens. Verder geven wij voorlichting over de juiste interpretatie en toepassing van de cao taxivervoer.

3. Sociaal Fonds Mobiliteit controleert of ondernemers de OPOV-regeling correct uitvoeren

Door een aanbesteding kan een vervoerscontract in handen komen van een ander taxibedrijf.  Via de OPOV-regeling kan het personeel mee verhuizen met het vervoerscontract. Wij houden toezicht op de juiste uitvoering van de OPOV-regeling en coördineren de overdracht van de personeelslijsten.

4. Sociaal Fonds Mobiliteit int premie

Sociaal Fonds Mobiliteit wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao taxivervoer. Wij zijn verantwoordelijk voor de inning van de SFM-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de cao SFM. De werkgever draagt de totale premie aan ons af.