4 juni 2019

Tijdens het cao-partijen overleg van 24 mei jl. hebben KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen enkele nadere besluiten genomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Moet er in geval van sponsoring, waarbij een voertuig en chauffeur kosteloos ter beschikking worden gesteld en de chauffeur op basis van vrijwilligheid wil meewerken, loon betaald moet worden?

Partijen hebben besloten dat als een werkgever een voertuig en chauffeur om niet ter beschikking stelt (in geval van sponsoring) en er wordt een verklaring getekend (door zowel werkgever als werknemer) dat het inderdaad om vrijwillige inzet van de werknemer gaat, voor die inzet geen loon betaald hoeft te worden.

Werknemer overnacht elders (niet zijnde op standplaats), waarbij deze de taxi bij dat adres heeft staan. Kan de dienst aanvangen en/of eindigen bij deze overnachtingslocatie?

Partijen hebben besloten dat, zoals in artikel 2.1.7 lid f is opgenomen, in geval van overnachtingen van de werknemer op een locatie (niet zijnde standplaats), waar de dienst eindigt en waar werknemer de volgende dienst ook weer aanvangt, de verloonde tijd op die locatie eindigt en, na de overnachting, weer aanvangt op die locatie. Wel moet deze situatie schriftelijk worden vastgelegd voorzien van een handtekening van werknemer en werkgever.

Werknemer gaat (bijvoorbeeld) op 1 maart uit dienst. Kan de be/verrekening van meeruren zoals opgenomen in artikel 3.12.2 worden toegepast?

Partijen hebben besloten dat indien een werknemer gedurende een kalenderkwartaal uit dienst gaat, het be/verrekenen van meeruren gewoon kan plaatsvinden op het moment dat voor deze werknemer de afrekening wordt opgemaakt. En de wijze van be/verrekenen zoals in eerder genoemd artikel is opgenomen dus over een kortere periode toegepast kan worden dan over een volledig kalenderkwartaal.