25 juni 2018

1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbodienstverlening. Bedrijfsartsen krijgen meer mogelijkheden voor preventieve advisering. De preventiemedewerker krijgt een sterkere positie en de medezeggenschap krijgt meer invloed op het arbobeleid. Ook het boetebeleid wijzigt. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Werkgevers moeten met een arbodienstverlener een ‘basiscontract arbodienstverlening’ afsluiten. In het basiscontract moeten elf minimumeisen zijn opgenomen over hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de arbozorg. Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen wordt dit aangevuld met de nieuwe rechten en plichten die reeds zijn ingegaan per 1 juli 2017. Er gold nog een overgangstermijn tot 1 juli 2018 voor bestaande contracten.

Bestaande wettelijke verplichtingen

De bestaande wettelijke verplichtingen waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door deskundigen zijn:

·      Toetsing Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De advisering en de toetsing van de inventarisatie en evaluatie van arborisico’s en het daaruit voortkomend plan van aanpak.

·      Verzuimbegeleiding. De begeleiding van werknemers die ziek zijn gemeld.

·      Periodiek onderzoek. Het uitvoeren van het (preventief) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

·      Aanstellingskeuring. Indien van toepassing: de aanstellingskeuring (dit geldt voor beroepen met specifieke gezondheidsrisico’s).

 

Aanvullende wettelijke verplichtingen per 1 juli 2017

·      Arbospreekuur. Werknemers krijgen het recht de bedrijfsarts te bezoeken als zij vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit heeft als doel gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen. Dit recht geldt ook voor uitzendkrachten.   

·      Vrije toegang werkplek. De bedrijfsarts krijgt vrije toegang om de werkplekken te bezoeken. De bedrijfsarts kan zo het bedrijf beter leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

·      Second opinion. Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan hij/zij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet zwaarwegende argumenten hebben om het verzoek te weigeren.

·      Klachtenprocedure. Gecertificeerde arbodiensten zijn al verplicht om een klachtenprocedure te hebben. Per 1 juli zijn ook zelfstandig werkende bedrijfsartsen dit verplicht. Een goede klachtenbehandeling is belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en kan een oplossing bieden bij een conflict.

·      Nauwe samenwerking. Bedrijfsarts en de overige arbodienstverleners werken nauw samen met en adviseren en verlenen medewerking aan de preventiemedewerker en het medezeggenschaps-orgaan. Als er geen or of pvt is, kan er worden overlegd met ‘belanghebbende werknemers’. De betrokkenheid van de bedrijfsarts bij het arbobeleid in bedrijven wordt hierdoor groter.

·      Adviseren over preventieve maatregelen. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over preventieve maatregelen op het gebied van het arbobeleid in het algemeen. De werkgever houdt de zorgplicht en blijft eindverantwoordelijk.

·      Beroepsziekten melden. Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Deze verplichting bestond al, maar in de praktijk werd niet altijd gemeld. Wanneer bedrijfsartsen nu herhaaldelijk niet melden krijgen ze een boete opgelegd van de Inspectie SZW.
 

Preventiemedewerker: or/pvt beslist

Momenteel heeft de or of pvt al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker. Sinds 1 juli 2017 krijgt het medezeggenschapsorgaan ook instemmingsrecht over de keuze van de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Deze wijzigingen gelden niet voor de zittende preventiemedewerker.
 

Handhaving

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arboregelgeving. Werkgevers die geen contract hebben met de bedrijfsarts of arbodienst kunnen per 1 juli 2017 een boete krijgen.

Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen ook een boete opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. 
 

RI&E Taxibedrijven aangepast

Vanwege deze wetswijzigingen is per 1 juli 2017 ook de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) voor taxibedrijven aangepast. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen namelijk gevolgen voor de inhoud van de RI&E: het contract met de Arbodienst of bedrijfsarts en de taak van de preventiemedewerker.

Om de RI&E in je bedrijf actueel te maken/houden dienen deze wijzigingen doorgevoerd te worden in de huidige RI&E van het bedrijf.
 

Cursus Preventiemedewerker vernieuwd

Ook de cursus preventiemedewerker moest worden aangepast. Eind vorig jaar startte een cyclus met een vernieuwde cursus Preventiemedewerker. Naast een andere opzet zijn ook de wetswijzigingen hierin meegenomen. Komend najaar zullen er nog 1 à 2 cursussen gepland worden. Iedereen die is aangesteld als preventiemedewerker of op korte termijn deze taak gaat vervullen kan zich als belangstellende aanmelden op onze website.

 

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de gewijzigde Arbowet? Neem dan voor meer informatie of advies contact op met Peer Vos, Arbocoach SFM, via telefoonnummer 0345 - 478 473.

Een afspraak voor een bedrijfsbezoek is ook mogelijk.