24 juli 2018

Tijdens het cao-partijen overleg van 4 juli jl. hebben KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen enkele nadere besluiten genomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Overstap naar sv-loon ten behoeve van de pensioenpremie uitgesteld


Cao-partijen hadden eerder besloten om ten behoeve van de pensioenpremie over te stappen naar het sv-loon. Dit zou dan per 1 januari 2019 in moeten gaan. Echter, op basis van nader ontvangen informatie willen werkgevers opnieuw binnen het bestuur van KNV Taxi- en Zorgvervoer praten over de consequenties van de overstap.

Dat betekent dat het besluit ‘overstap sv-loon’ is aangehouden en dus níet reeds per 1 januari 2019 in zal gaan.


Loon bij zieke werknemers

In de Cao Taxivervoer is onder lid 5 van art. 1.12 (loondoorbetaling bij ziekte) het volgende opgenomen:

‘In geval van ziekte wordt onder laatstverdiend loon in de zin van dit artikel verstaan, het gemiddeld aantal gewerkte uren in de referteperiode van de 12 voorafgaande betalingsperiodes, vermenigvuldigd met het uurloon dat de werknemer uitbetaald kreeg direct voorafgaande aan het moment van de ziekmelding’.

Partijen verschillen van inzicht over wat bedoeld wordt met de term ’laatstverdiend loon’. Werkgevers zijn van mening dat een zieke werknemer die op 1 januari ook nog ziek is, dus geen tredeverhoging en loonstijging krijgt uitbetaald. Maar pas op het moment dat deze weer volledig hersteld is.

Werknemers zijn van mening dat bij zieke werknemers de verhogingen wèl per 1 januari doorgevoerd moeten worden. Sociaal Fonds Mobiliteit hanteert overigens de lijn zoals werkgevers deze hebben verwoord.

Let op! Gelet op het geldende Pensioenreglement dat voor taxi is opgesteld, moet ten behoeve van de pensioenpremie sowieso wèl rekening gehouden worden met het toekennen van een eventuele tredeverhoging en loonstijging per 1 januari.